Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Zarządzanie edukacją w oparciu o dane

Krajobraz edukacyjny Jeny stał się coraz bardziej zróżnicowany od lat 90. i staje się coraz bardziej złożony. Władze lokalne nie mają ustawowego mandatu we wszystkich obszarach edukacji. Niemniej jednak przejmują one coraz większą odpowiedzialność za planowanie, zarządzanie i tworzenie sieci programów edukacyjnych. Stosujemy podejście "uczenia się przez całe życie" od wczesnej edukacji, poprzez kształcenie ogólne, szkolenie zawodowe i szkolnictwo wyższe, aż po edukację dorosłych. Uczenie się przez całe życie odbywa się nie tylko w formalnych, ale także pozaformalnych środowiskach edukacyjnych oraz w formalnych i nieformalnych procesach edukacyjnych.

Zarządzanie edukacją w Jena pomaga zapewnić

 1. dostępność zindywidualizowanych ofert edukacyjnych dla ludności,
 2. istnieją przejrzyste usługi i struktury doradcze oraz
 3. profesjonalne sieci i struktury zarządzania wspierają i dalej rozwijają programy.

Kluczowe obszary pracy dla udanego krajobrazu edukacyjnego

 • Ustanowienie stałych struktur zarządzania i współpracy (np. edukacyjna grupa sterująca, umowy o współpracy)
 • Dalszy rozwój celów strategicznych i priorytetów polityki edukacyjnej z wykorzystaniem danych z monitoringu edukacji (np. deklaracja misji edukacyjnej Jeny)
 • Silniejsze zakotwiczenie planowania edukacyjnego w miejskim planowaniu strategicznym (np. ocena potrzeb w zakresie edukacji kulturalnej, zarządzanie przejściem między ośrodkami opieki dziennej a szkołami, współpraca między szkołami a usługami opieki nad młodzieżą)
 • Dalszy rozwój struktur uczestnictwa w celu kształtowania miejskiego krajobrazu edukacyjnego (np. konferencja edukacyjna)
 • Ofensywne działania public relations w kwestiach edukacyjnych (np. targi szkolne w Jenie, media internetowe i drukowane)

Monitorowanie edukacji to oparty na danych proces analizowania, obserwowania i prezentowania systemu edukacji jako całości i jego części.

Kompilowanie danych edukacyjnych

Jednym z głównych działań związanych z monitorowaniem edukacji jest wykorzystanie istniejących źródeł danych dotyczących możliwości edukacyjnych i uczestnictwa. Większość danych pochodzi z oficjalnych statystyk (np. Państwowego Urzędu Statystycznego Turyngii) lub statystyk miejskich (np. statystyk ośrodków opieki dziennej).

Dostarczanie danych edukacyjnych

Zebrane dane edukacyjne są przetwarzane przez program monitorowania edukacji na znaczące wykresy i tabele oraz zarządzane w bazie danych. Ogromne znaczenie ma tutaj wizualizacja w czasie i według cech społeczno-strukturalnych. Umożliwia to śledzenie i dokumentowanie zmian, warunków i potrzeb w sektorze edukacji.

Wyniki monitorowania edukacji są udostępniane opinii publicznej, politykom i administratorom w formie przejrzystych i zrozumiałych raportów edukacyjnych.

Ciągłe raportowanie edukacji jest centralnym elementem zarządzania edukacją opartego na danych. Na podstawie aktualnych i stale dostępnych danych krajobraz edukacyjny Jeny jest opisywany i analizowany zarówno systemowo, jak i szczegółowo. Umożliwia to przejrzystość lokalnych zmian w sektorze edukacji, identyfikację potrzeb w zakresie działań, a tym samym zapewnia empirycznie uzasadnioną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących polityki edukacyjnej.

Wszystkie obszary uczenia się przez całe życie mają być analizowane w serii raportów edukacyjnych.

Pierwszy raport edukacyjny miasta Jena 2018 - Szkoły ogólnokształcące i uczenie się w czasie wolnym dla młodych ludzi w Jenie

 • Koncentracja tematyczna: Dzieci i młodzież w typowym wieku szkolnym
 • Informacje na temat warunków społecznych w Jenie, edukacji szkolnej w szkołach ogólnokształcących w Jenie oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Drugi raport edukacyjny miasta Jena 2019 - Przejścia na styku szkoły, szkolenia zawodowego i studiów uniwersyteckich

 • Kierunek tematyczny: orientacja zawodowa, kształcenie zawodowe, studia
 • Informacje na temat warunków społecznych w Jenie, kwalifikacji w szkołach ogólnokształcących w Jenie, orientacji zawodowej, kształcenia zawodowego w Jenie, w szczególności kształcenia dualnego i studiów w Jenie

Pliki do pobrania