Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Miejski krajobraz edukacyjny

Miasto Jena dąży do stworzenia jak najlepszych warunków dla wychowania i edukacji wszystkich dzieci i młodzieży. Dorośli również powinni znaleźć jak najlepsze warunki dla swoich zainteresowań edukacyjnych, od szkolenia zawodowego i dalszej edukacji po naukę w wolnym czasie.

Ciągły rozwój zróżnicowanego i wysokiej jakości miejskiego krajobrazu edukacyjnego Jeny dla osób w każdym wieku jest dowodem naszej motywacji do konsekwentnego kształtowania edukacji na poziomie lokalnym.

"Miejski krajobraz edukacyjny" odnosi się do strategii miejskiej polityki edukacyjnej, której celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym jak najlepszych warunków ramowych i szerokiego zakresu możliwości rozwoju, uczenia się i procesów edukacyjnych.

W szczególności młodzi ludzie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji i w trudnych warunkach życiowych powinni być wspierani lepiej i skuteczniej. Równa edukacja i równe szanse są tutaj zasadami przewodnimi.

Głównym celem jest zerwanie związku między pochodzeniem społecznym a sukcesem edukacyjnym. Twierdzenie to zostało sformułowane w szczególności w misji edukacyjnej Jeny "Dzielenie się odpowiedzialnością za edukację".

Miasto Jena rozumie termin "krajobraz edukacyjny" jako zrównoważone, profesjonalne sieci edukacyjne, które są zarządzane i koordynowane przez władze lokalne, pożądane politycznie i skupione wokół ludzi, którzy się uczą. Edukacja obejmuje wszystkie miejsca i procesy, od wczesnej edukacji do szkoły, szkolenia i dalszej edukacji, szkolnictwa wyższego i wszystkich form uczenia się w czasie wolnym.

Termin "krajobraz szkolny" jest często używany do opisania historycznie ukształtowanych szkół, ich zmian i współpracy. W Jenie krajobraz szkolny jest ważną częścią, a także odrębną formą krajobrazu edukacyjnego.

Procesy rozwoju szkół i kwestie rozwoju jakości mają tu kluczowe znaczenie, podobnie jak wsparcie miejskie dla tego rozwoju. Liczni partnerzy w zakresie opieki nad młodzieżą, kultury i sportu wspierają szkoły w Jenie i przyczyniają się do różnorodności krajobrazu szkolnego Jeny.

Ta miejska perspektywa, która wykracza poza tradycyjne zadania gminy w sprawach szkolnych, jest uosabiana przez termin "rozszerzony sponsoring szkolny".

Termin "Lokalny Krajobraz Edukacyjny Jeny" odnosi się do strategii opracowanej specjalnie dla Jeny w celu współpracy między szkołami, służbami opieki nad młodzieżą i innymi partnerami pozaszkolnymi.

Celem tej strategii jest opracowanie lokalnie skoordynowanych programów edukacyjnych między szkołami, służbami opieki nad młodzieżą i innymi partnerami współpracy w oparciu o obszary społeczne Lobeda i Winzerla, które przyczyniają się do uczenia się społecznego, promują talenty i dary wszystkich dzieci oraz umożliwiają integrację.