Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Misja edukacyjna

Misja edukacyjna Jeny ma być kompasem dla krajobrazu edukacyjnego Jeny i służyć dostosowaniu działań interesariuszy i instytucji do wspólnie opracowanych celów.

Pierwsza deklaracja misji edukacyjnej została przyjęta przez Radę Miasta Jena w 2010 roku. W 2016 r. odbyła się pierwsza konferencja edukacyjna w mieście, podczas której opracowano pomysły na aktualizację misji. Powstała w ten sposób nowa misja została przyjęta przez radę miasta wiosną 2017 roku.

Deklaracje misji zawierają cele długoterminowe. Służą one ukierunkowaniu działań zaangażowanych podmiotów na wspólnie zdefiniowane cele i niejako oferują wspólne strategie rozwiązywania problemów.

Celem deklaracji misji jest opracowanie przez różne organizacje wspólnych celów i odpowiednie skoordynowanie ich działań. Służy to nie tylko uspokojeniu własnej pracy, ale także ułatwieniu dalszej współpracy z zamiarem stworzenia ogólnomiejskiego krajobrazu edukacyjnego w celu poprawy rozwoju i możliwości uczenia się osób w każdym wieku.

Misja z 2010 r.

Misja edukacyjna miasta Jena z 2010 roku sprawdziła się w praktyce, ale miała już ponad pięć lat. Od czasu przyjęcia deklaracji misji zmieniły się warunki ramowe, interesy i cechy szczególne w sektorze edukacji, więc konieczna była aktualizacja deklaracji misji. Na przykład demograficzne warunki ramowe rozwinęły się znacznie bardziej pozytywnie niż można było przewidzieć w tamtym czasie.

Konferencja edukacyjna 2016

Z tego powodu miasto Jena zorganizowało konferencję edukacyjną w dniu 28 listopada 2016 roku. Zaproszono na nią następujące zainteresowane strony ze społeczeństwa obywatelskiego i sektora edukacji:

 • państwowe władze oświatowe,
 • ośrodki opieki dziennej i szkoły,
 • dwa uniwersytety,
 • organizacje pomocy młodzieży i edukacji dorosłych,
 • inne organizacje edukacyjne,
 • firmy szkoleniowe,
 • przedstawiciele pracodawców i pracowników
 • oraz wyspecjalizowani politycy z partii rady miejskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia inauguracyjnego prof. dr Petera Fausera, który oddzielił globalizację od lokalnej odpowiedzialności za edukację i pochwalił politykę szkolną Jeny.

Zróżnicowany krajobraz edukacyjny

W Jenie pojawił się zróżnicowany krajobraz szkolny, który spełnia wymóg koncentracji i organizacji zasobów o wysokiej jakości jak najbliżej szkoły i tak lokalnie, jak to możliwe. Następnie przy dziewięciu stołach tematycznych omówiono plan edukacji w Turyngii do 18. roku życia oraz następujące wcześniejsze obszary misji:

 • Nabywanie umiejętności,
 • jakość,
 • równe szanse,
 • włączenie,
 • zmiany edukacyjne,
 • informacja i doradztwo,
 • tworzenie sieci i współpraca
 • a także edukacja dla całej społeczności.

Wyniki, które koncentrują się bardziej niż wcześniej na uczeniu się przez całe życie, zostały przeanalizowane przez międzywydziałową grupę redakcyjną. Grupa ta miała za zadanie odpowiednio dostosować i zaktualizować deklarację misji.

Deklaracja misji zawiera kluczowe cele dla krajobrazu edukacyjnego Jeny i opiera się na nowoczesnej koncepcji edukacji. Cele obejmują następujące ważne tematy:

 • Równe szanse,
 • włączenie,
 • Informacja i doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych,
 • kwestie nabywania umiejętności i jakości instytucji edukacyjnych oraz
 • przejścia między różnymi formami edukacji.

Uwzględniono ułatwianie dalszej współpracy i tworzenia sieci.

Cele

Treść celów została potwierdzona, ale w porównaniu z pierwszą wersją misji, język został nie tylko poprawiony, ale także sformułowany bardziej zwięźle i precyzyjnie. Jeśli chodzi o treść, idea uczenia się przez całe życie została podkreślona wyraźniej niż w deklaracji misji z 2010 r. i położono nacisk na zajęcie się wszystkimi grupami wiekowymi.

Brak konkretnych środków do osiągnięcia celów

Należy zauważyć, że deklaracja misji nie formułuje wystarczająco konkretnych środków do osiągnięcia celów. To również nie jest zadaniem deklaracji misji.

Deklaracja misji zostanie skonkretyzowana w dalszych uchwałach rady miasta i jej komisji, na przykład w planie rozwoju młodzieży i sieci szkół oraz planie rozwoju szkół, lub przez poszczególnych dostawców, którzy opracowują swoje koncepcje edukacyjne i opierają swoje cele na deklaracji misji.