Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Integracja i włączenie

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana w marcu 2009 r., opisuje drogę do społeczeństwa integracyjnego we wszystkich dziedzinach życia: w przedszkolu, szkole, edukacji, pracy, mieszkalnictwie, kulturze, czasie wolnym, zdrowiu i opiece.

Jest to również aspiracja miasta Jena, która została sformułowana w deklaracji misji edukacyjnej i ramowej koncepcji tworzenia sieci opieki nad młodzieżą i szkołami.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w Jenie rozwinął się zróżnicowany krajobraz szkolny, zorientowany na holistyczne uczenie się, pedagogikę reform, wzmacnianie gimnazjów i spełnianie życzeń rodziców.

Edukacja szkolna w Jenie uwzględnia ideę inkluzji, rozumianą jako prawo do pełnego uczestnictwa społecznego każdej jednostki z jej specyficznymi wymaganiami.

Priorytetem są koncepcje szkół włączających, które rozumieją różnorodność społeczną i indywidualną jako szansę i wzbogacenie. Celem jest stworzenie optymalnych warunków do nauki dla każdego ucznia - niezależnie od jego indywidualnych uwarunkowań.

Wysoki poziom integracji

Miasto Jena wspiera wysiłki na rzecz wspólnego nauczania wszystkich dzieci. W bieżącym roku szkolnym 2018/19 89 procent dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnokształcących w Jenie uczy się razem. W Turyngii wskaźnik włączenia wyniósł 42 procent w roku szkolnym 2017/2018.

Wspólne nauczanie wystawione na próbę

Na władzach miasta spoczywa zatem wielka odpowiedzialność wobec wszystkich uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli. Należy wyjaśnić, w jaki sposób można zorganizować i dalej rozwijać wspólne nauczanie, aby wszyscy uczniowie - ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i bez nich - mogli z niego korzystać. W ramach dwuletniego projektu badawczego na Uniwersytecie Friedricha Schillera i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie analizowana jest jakość wspólnego nauczania.

Edukacja włączająca we wczesnym dzieciństwie ma w Jenie długą tradycję.

Już w latach 70. programy edukacyjne były oferowane w przedszkolach i w specjalnym ośrodku opieki dziennej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. W 1991 r. utworzono ośrodek opieki dziennej "Schwabenhaus" i ośrodek opieki dziennej "Kindervilla" jako integracyjne placówki opieki dziennej, które koncentrują się na wspólnym życiu i nauce.

W kolejnych latach powstało więcej integracyjnych ośrodków opieki dziennej. Jednak podstawy prawne dla wczesnej edukacji włączającej zostały stworzone dopiero później.

Nowa ustawa o opiece nad dziećmi z 2010 r.

Ustawa o opiece nad dziećmi została zmieniona w 2010 roku. Ustanowiło to nowe standardy wczesnej edukacji, opieki i wychowania w Turyngii.

Jedną z najważniejszych innowacji jest wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a tym samym poprawa wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Inicjatywa "INKLUSION

Inicjatywa "INKLUSION" została założona w Jenie w ramach programu "Anschwung für frühe Chancen" Niemieckiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Oprócz dostarczania informacji i podnoszenia świadomości na temat integracyjnej opieki nad dziećmi, jednym z głównych celów jest stworzenie trwałej sieci interesariuszy w sektorze wczesnego dzieciństwa.