Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Edukacja STEM

Skrót "STEM" oznacza edukację matematyczną, przyrodniczą, techniczną i informatyczną. Edukacja STEM jest istotną częścią ogólnej edukacji we współczesnym świecie. Jest również warunkiem wstępnym odpowiedzialnego radzenia sobie z technicznymi i naukowymi możliwościami współczesności. Edukacja STEM ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Jeny, szczególnie jako regionu naukowego i gospodarczego. Jena koncentruje się obecnie na edukacji cyfrowej.

Aby pomóc w kształtowaniu wyzwań związanych ze zmianami technologicznymi, Rada Miejska Jeny przyjęła w 2016 r. koncepcję edukacji w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii "Wzmocnienie Jeny jako regionu edukacji STEM". Niniejszy dokument zawiera raport o stanie działań w dziedzinie nauk ścisłych, technologii i edukacji matematycznej. Niezbędne zasoby ludzkie i finansowe opisano dla dwunastu działań dla różnych grup wiekowych i docelowych. Strategia ma być regularnie aktualizowana.

Witelo - Science and Technology Learning Centres in Jena to sieć współpracy na rzecz promocji edukacji naukowej i technologicznej dla dzieci i młodzieży w Jenie. Witelo gromadzi i łączy dostawców edukacji STEM w mieście od 2012 roku. Strona internetowa witelo i regularne biuletyny dostarczają rodzicom i innym zainteresowanym stronom informacji o inicjatywach i projektach edukacyjnych STEM, a także o bieżących wydarzeniach, takich jak warsztaty i oferty wakacyjne. witelo-mobil oferuje obecnie również własne grupy robocze do eksperymentowania w szkołach, wypożycza skrzynki warsztatowe i organizuje warsztaty ze szkołami poza godzinami lekcyjnymi pod tytułem "mach-bar!". warsztaty poza godzinami lekcyjnymi. witelo e.V. jest również sponsorem Szkolnego Centrum Badawczego w Jenie.

Studenckie Centrum Badawcze w Jenie współpracuje z kołami naukowymi w kilku szkołach od 2016 roku. Centrum posiada własny warsztat badawczy w Imaginata. Z jednej strony programy skierowane są do szerokiej grupy zainteresowanych uczniów w każdym wieku. Z drugiej strony, kluby badawcze oferują wysokiej jakości, specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży, którzy są zainteresowani bardziej dogłębnymi badaniami i są bardzo chętni do działania. Wsparcie i doradztwo jest również dostępne dla wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie "Jugend forscht!". Studenckie Centrum Badawcze jest inicjatywą Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Turyngii oraz Turyńskiej Fundacji Technologii, Innowacji i Badań (STIFT). Obie instytucje, wraz z miastem Jena, finansują Studenckie Centrum Badawcze.

Fundusz wspiera inicjatywy Jeny w dziedzinie edukacji matematycznej, informatycznej, naukowej i technologicznej (STEM) w celu wspierania nowych pomysłów i dalszego rozwoju edukacji STEM dla dzieci i młodzieży w mieście. Rocznie dostępna jest łączna kwota 25 000 euro.

Przedmiot finansowania

  • Projekty w zakresie wczesnoszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej edukacji STEM
  • Konkursy STEM w szkołach i zajęcia pozalekcyjne

Cele

  • Promowanie zainteresowania i zrozumienia nauk ścisłych i technologii wśród dzieci i młodzieży
  • Tworzenie sieci edukacji szkolnej i pozaszkolnej
  • Wspieranie wzorcowych projektów edukacyjnych STEM i/lub
  • Zapewnienie szerokiego i zrównoważonego zakresu różnych tematów i formatów edukacji STEM.

Procedura

  • Fundusz edukacyjny STEM opiera się na ogólnych wytycznych dotyczących dotacji (PDF) miasta Jena, które mają zastosowanie do wszystkich dobrowolnych dotacji.
  • Wnioski składa się za pośrednictwem portalu dotacji miasta Jena, w którym wymagana jest jednorazowa rejestracja.
  • Wnioski o wartości poniżej 1000 euro będą rozpatrywane przez komisję złożoną z ekspertów w dziedzinie edukacji STEM. Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Jena decyduje o zatwierdzeniu wniosków powyżej 1000 euro na podstawie rekomendacji ekspertów komisji.
  • Porady dotyczące składania wniosków i wszystkie dokumenty można uzyskać w centralnym punkcie doradztwa w zakresie dotacji.