Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Op gegevens gebaseerd onderwijsmanagement

Het onderwijslandschap van Jena is sinds de jaren 1990 steeds meer gedifferentieerd en wordt steeds complexer. Lokale autoriteiten hebben geen wettelijk mandaat voor alle onderwijsgebieden. Toch nemen ze steeds meer verantwoordelijkheid op zich voor het plannen, beheren en netwerken van onderwijsprogramma's. We volgen de benadering van "een leven lang leren", van onderwijs voor jonge kinderen, via algemeen vormende scholen, beroepsopleidingen en hoger onderwijs tot volwassenenonderwijs. Een leven lang leren vindt niet alleen plaats in formele, maar ook in niet-formele onderwijssettings en in formele en informele onderwijsprocessen.

Het onderwijsmanagement van Jena helpt ervoor te zorgen dat

 1. de beschikbaarheid van onderwijsaanbod op maat voor de bevolking,
 2. transparante begeleidingsdiensten en -structuren bestaan en
 3. professionele netwerken en managementstructuren de programma's ondersteunen en verder ontwikkelen.

Belangrijkste werkgebieden voor een succesvol onderwijslandschap

 • Opzetten van permanente management- en samenwerkingsstructuren (bijv. onderwijsstuurgroep, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Verdere ontwikkeling van strategische doelstellingen en onderwijsbeleidsprioriteiten met behulp van onderwijsmonitoringgegevens (bijv. Jena onderwijs mission statement)
 • Sterkere verankering van de onderwijsplanning in de gemeentelijke strategische planning (bijv. behoeftepeiling voor cultuureducatie, overgangsmanagement tussen kinderdagverblijven en scholen, samenwerking tussen scholen en diensten voor jeugdzorg)
 • Verdere ontwikkeling van participatiestructuren om het gemeentelijke onderwijslandschap mee vorm te geven (bijv. onderwijsconferentie)
 • Offensief pr-werk over onderwijskwesties (bijv. Jena-scholenbeurs, online- en gedrukte media)

Onderwijsmonitoring is een op gegevens gebaseerd proces van het analyseren, observeren en presenteren van het onderwijssysteem als geheel en zijn onderdelen.

Onderwijsgegevens verzamelen

Een van de belangrijkste activiteiten van onderwijsmonitoring is het gebruik van bestaande gegevensbronnen over onderwijskansen en onderwijsparticipatie. De meeste gegevens zijn afkomstig van officiële statistieken (bijv. van het Thüringer Staatsbureau voor de Statistiek) of van gemeentelijke statistieken (bijv. van kinderdagverblijven).

Aanleveren van onderwijsgegevens

De verzamelde onderwijsgegevens worden door het onderwijsmonitoringsprogramma verwerkt tot zinvolle grafieken en tabellen en beheerd in een database. Van groot belang hierbij is de visualisatie in de tijd en volgens sociaal-structurele kenmerken. Dit stelt ons in staat om ontwikkelingen, omstandigheden en behoeften in de onderwijssector te volgen en te documenteren.

De resultaten van de onderwijsmonitoring worden beschikbaar gesteld aan het publiek, politici en bestuurders in de vorm van transparante en begrijpelijke onderwijsrapporten.

Permanente onderwijsrapportage is een centraal element van op gegevens gebaseerd onderwijsmanagement. Op basis van geldige en continu beschikbare gegevens wordt het onderwijslandschap van Jena zowel systematisch als gedetailleerd beschreven en geanalyseerd. Hierdoor kunnen lokale ontwikkelingen in de onderwijssector transparant worden gemaakt, kan worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn en wordt een empirisch gefundeerde basis gelegd voor beleidsbeslissingen op het gebied van onderwijs.

Alle gebieden van levenslang leren worden geanalyseerd in een reeks onderwijsverslagen.

Eerste onderwijsverslag van de stad Jena 2018 - Algemeen vormende scholen en vrijetijdsonderwijs voor jongeren in Jena

 • Thematische focus: Kinderen en jongeren in de typische schoolleeftijd
 • Informatie over sociale omstandigheden in Jena, schoolonderwijs op algemene scholen in Jena en niet-formeel en informeel leren

Tweede onderwijsverslag van de stad Jena 2019 - Overgangen op het raakvlak tussen school, beroepsopleiding en universitaire studies

 • Thematische focus: beroepsoriëntatie, beroepsopleiding, studies
 • Informatie over sociale omstandigheden in Jena, kwalificaties aan scholen voor algemeen onderwijs in Jena, beroepsoriëntatie, beroepsopleiding in Jena, in het bijzonder duale opleidingen en studeren in Jena

Downloads