Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Integratie en inclusie

Het "Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap", geratificeerd in maart 2009, beschrijft de weg naar een inclusieve samenleving op alle gebieden van het leven: op de kleuterschool, school, onderwijs, werk, huisvesting, cultuur, vrije tijd, gezondheid en zorg.

Dit is ook de ambitie van de stad Jena, die is geformuleerd in de educatieve missieverklaring en het kaderconcept voor het netwerken van jeugdzorg en scholen.

In de afgelopen twintig jaar heeft zich in Jena een gevarieerd schoollandschap ontwikkeld dat gericht is op holistisch leren, hervormingspedagogie, de versterking van gymnasia en de vervulling van de wensen van ouders.

Het schoolonderwijs in Jena houdt rekening met het idee van inclusie, opgevat als het recht op volledige sociale participatie van elk individu met zijn specifieke behoeften.

Inclusieve schoolconcepten, die sociale en individuele diversiteit zien als een kans en verrijking, zijn een prioriteit. Het doel is om optimale leeromstandigheden te creëren voor elke afzonderlijke leerling - ongeacht hun individuele omstandigheden.

Hoog niveau van integratie

De stad Jena ondersteunt inspanningen om alle kinderen samen te onderwijzen. In het huidige schooljaar 2018/19 krijgt 89 procent van de kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften op scholen voor algemeen onderwijs in Jena daarom samen les. In Thüringen was het inclusiepercentage 42 procent in het schooljaar 2017/2018.

Gezamenlijk onderwijs op de proef gesteld

Het stadsbestuur heeft dus een grote verantwoordelijkheid tegenover alle leerlingen en hun ouders, maar ook tegenover de leerkrachten. De vraag hoe gezamenlijk onderwijs kan worden georganiseerd en verder ontwikkeld, zodat alle leerlingen - met en zonder speciale onderwijsbehoeften - ervan kunnen profiteren, moet worden opgehelderd. Als onderdeel van een tweejarig onderzoeksproject aan de Friedrich Schiller Universiteit en de Humboldt Universiteit in Berlijn wordt daarom de kwaliteit van gezamenlijk onderwijs geanalyseerd.

Inclusief onderwijs in de vroege kinderjaren heeft een lange traditie in Jena.

Al in de jaren 1970 werden educatieve programma's aangeboden in kleuterscholen en in een speciaal educatief kinderdagverblijf voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In 1991 werden het kinderdagverblijf "Schwabenhaus" en de "Kindervilla" opgericht als integratieve kinderdagverblijven die zich richten op samen leven en samen leren.

In de jaren daarna werden meer inclusieve dagopvangcentra opgericht. De wettelijke basis voor inclusief voorschools onderwijs werd echter pas later gelegd.

Nieuwe wet kinderopvang 2010

In 2010 werd de wet kinderopvang gewijzigd. Hiermee werden nieuwe normen vastgesteld voor onderwijs, opvang en opvoeding voor jonge kinderen in Thüringen.

Een van de belangrijkste vernieuwingen is de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en daarmee de verbetering van de ondersteuning voor kinderen met een handicap en kinderen die het risico lopen op een handicap.

Initiatief "INKLUSION

Het "INKLUSION"-initiatief werd opgericht in Jena als onderdeel van het programma "Anschwung für frühe Chancen" van de Duitse Stichting voor Kinderen en Jeugd. Naast het verstrekken van informatie en het vergroten van het bewustzijn over de kwestie van inclusieve kinderopvang, is een van de belangrijkste doelstellingen het creëren van een duurzaam netwerk van belanghebbenden in de sector voor jonge kinderen.